Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Câu hỏi
Xin được hỏi về các quy định của pháp luật về quy hoạch khoáng sản và thẩm quyền phê duyệt khoáng sản?
Trả lời
- Bộ TN&MT xác định khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá và thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để quản lý và bảo vệ.
- HĐND, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở đại phương, kể cả khu vực chưa được Bộ TN&MT thông báo nhưng phát hiện có khoáng sản.
- Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên khoáng sản, giữ gìn bí mật nhà nước về tài nguyên khoáng sản.
- Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong khu vực được hoạt động.
- Tổ chức, cá nhân lập quy hoạch xây dựng khu dân cư tập trung, công trình cố định ở khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá hoặc đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản phải trình kèm ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 56 sửa đổi, bổ sung của Luật Khoáng sản khi trình duyệt quy hoạch.
- Chính phủ quy định việc lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng công trình quốc phòng, an ninh ở những khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá.
Trân trọng./.