Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.
Thông tư này quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định s 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thăm dò khoáng sản.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2014.