Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.
Thông tư này quy định chi tiết điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 35 Luật khoáng sản.
Đối tượng áp dụng bao gồm: các tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản; các tchức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.