Theo quy định của pháp luật về khoáng sản thì ở Việt Nam tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu của ai?

Câu hỏi

Theo quy định của pháp luật về khoáng sản thì ở Việt Nam tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu của ai?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 1 Luật Khoáng sản thì “Tài nguyên khoáng sản trong phạm vi đất liền , hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý”

Trân trọng./.