Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khoáng sản là dầu khí; khoáng sản là nước thiên nhiên không phải là nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.