Quy hoạch khoáng sản và thẩm quyền phê duyệt khoáng sản

Câu hỏi
1. Quy hoạch khoáng sản được lập theo vùng lãnh thổ và loại khoáng sản , bao gồm:
Trả lời
- Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản;
- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

2. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khoáng sản được quy định như sau:
- Bộ TN&MT lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng.
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập và trình HĐND cùng cấp thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 56 sửa đổi, bổ sung của Luật Khoáng sản.
Trân trọng./.