Các quy định của pháp luật về khu vực hoạt động khoáng sản?

Câu hỏi
Các khu vực hoạt động khoáng sản gồm có:
- Khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản là khu vực bị hạn chế bằng các hình thức sau đây:
+ Dành riêng cho một hoặc một số tổ chức độc quyền hoạt động khoáng sản;
+ Hạn chế sản lượng khai thác;
+ Hạn chế xuất khẩu sản phẩm khai thác.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan nganng Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản và thông báo bằng văn bản cho Bộ TN&MT, Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng sau khi được phê duyệt.
- Khu vực đấu thầu là khu vực hoạt động khoáng sản chỉ được tiến hành theo kết quả đấu thầu, bao gồm các khu vực sau đây:
+ Khu vực đã được điều tra, đánh giá khoáng sản bằng nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu vực đấu thầu thăm dò;
- Mỏ khoáng sản đã được thăm dò bằng nguồn vốn, từ ngân sách Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu vực đấu thầu hoặc chọn thầu khai thác.
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt và khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản, khu vực hoặc mỏ khoáng sản đã được thăm dò, khai thác khoáng sản, khu vực hoặc mỏ khoáng sản đã được thăm dò được đấu thầu hoặc chọn thầu khai thác và tổ chức thực hiện việc đấu thầu theo quy định sau khi được phê duyệt, trừ khu vực đấu thầu thuộc thẩm quyền trình thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt của UBND cấp tỉnh quy định tại điểm g khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP.
- Khu vực thông thường là khu vực hoạt động khoáng sản không theo các quy định nêu trên.
- Chính phủ quy định và công bố khu vực hạn chế, khu vực đấu thầu.
Trân trọng./.