Các quy định cụ thể về giấy phép khai thác khoáng sản theo pháp luật về Khoáng sản như thế nào?

Câu hỏi Xin cho tôi được biết các quy định cụ thể về giấy phép khai thác khoáng sản theo pháp luật về Khoáng sản như thế nào? Trả lời Theo ...

Các quy định của pháp luật về khu vực hoạt động khoáng sản?

Câu hỏi Các khu vực hoạt động khoáng sản gồm có: - Khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản là khu vực bị hạn chế bằng các hình thức sau đây: +...

Quy hoạch khoáng sản và thẩm quyền phê duyệt khoáng sản

Câu hỏi 1. Quy hoạch khoáng sản được lập theo vùng lãnh thổ và loại khoáng sản , bao gồm: Trả lời - Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất v...